โรงเรียนภู่วิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภู่วิทยา

posted Feb 10, 2015, 2:24 AM by Punnawich Yurawong


โรงเรียนภู่วิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภู่วิทยา

Comments