ข่าวและกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนแกนนำพฤกษศาสตร

posted Mar 2, 2015, 8:38 PM by Punnawich Yurawongโรงเรียนเทพาลัยจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

posted Mar 2, 2015, 8:31 PM by Punnawich Yurawong

โรงเรียนเทพาลัย จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันมาฆบูชา 27 ก.พ. 2558โรงเรียนเมืองคงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (คณะสงฆ์11) เป็นตัวแทนแข่งระดับประเทศ

posted Mar 2, 2015, 8:28 PM by Punnawich Yurawong

เพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนจักราชวิทยาจัดสอบ Las ด้วยระบบ SUT ออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

posted Feb 12, 2015, 12:32 AM by Punnawich Yurawong


โรงเรียนจักราชวิทยาจัดสอบ Las ด้วยระบบ SUT 
ออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5โรงเรียนโนนสูงศรีธานีโดยสายศิลป์-ญี่ปุ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติญี่ปุ่น 11 กุมภาพันธ์

posted Feb 12, 2015, 12:28 AM by Punnawich Yurawongโรงเรียนโนนสูงศรีธานีโดยสายศิลป์-ญี่ปุ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติญี่ปุ่น  11  กุมภาพันธ์

โรงเรียนภู่วิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภู่วิทยา

posted Feb 10, 2015, 2:24 AM by Punnawich Yurawong


โรงเรียนภู่วิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภู่วิทยา

1-6 of 6