ผู้บริหาร สพม.31


ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

         
               นายรณชัย สุขสมบูรณ์     นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์    นายชาติตระการ ยอดสง่า     นางปาณิศรา สุทนต์

                              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31        

Comments