ผลการดำเนินงาน สพม.31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31  ตั้งอยู่ที่ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ทำหน้าที่กำกับ  ดูแล  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา  และผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด 50 โรง  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  รวม 4,338 คน  และนักเรียน 71,526 คน

นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 เป็นต้นมา  เรานี้ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  ซึ่งปรากฏผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมาย


ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน    การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน                โดยขยายห้องเรียนและเพิ่มที่นั่งเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพิ่มทางเลือกในหลักสูตรพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และอาชีวศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยผลการสอบ O-net  ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  และชั้นมัธยมศึกษา            ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับระดับประเทศ  การส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน  โดยกวดขันระเบียบวินัยภายในโรงเรียน  และตรวจตราป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายนอกโรงเรียน  การส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน  ทั้งด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  หัตถกรรม  หุ่นยนต์  และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยได้รับรางวัลทั้งในระดับภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ   การสนับสนุนทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในกรณีพิเศษต่าง ๆ

ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    การฝึกอบรมเพื่อ             พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูทั้งระบบ  การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การมีและเลื่อนวิทยฐานะ  การปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ  การส่งเสริมสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ  และ การส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน    การสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  การสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ  ได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีศรีตำบล  โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว และโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินอื่น ๆ  การสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  อาชีวศึกษา  การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ  เพื่อการพัฒนาโรงเรียน  และ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนต่าง ๆ


ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม    การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา  การสนับสนุนภารกิจพิเศษ  เช่น โครงการ สพม.31 ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับภาคและระดับประเทศ


ผลงานต่าง ๆ เหล่านี้  บังเกิดผลได้ด้วยกระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง           ทุกฝ่าย  ผ่านเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา  และเครือข่ายอื่น ๆ ภายใต้การนำของ ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  รองผู้อำนวยการทุกท่าน  พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ                ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ทุกคน

Comments