การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโ่ลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

posted Feb 10, 2015, 2:16 AM by Punnawich Yurawong

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโ่ลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปัญจดารา โดย ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิด
Comments